‘Risico’s op een rij en de passende oplossingen erbij’

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever en werknemer. De RI&E is door de overheid via de Arbowet verplicht gesteld voor alle ondernemers met personeel. De RI&E inventariseert, evalueert en prioriteert de risico’s die aan de gevaren in een bedrijf zijn verbonden en omschrijft de maatregelen in een Plan van Aanpak. Het is tweeledig; ten eerste een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf en ten tweede een plan voor het oplossen van deze zelfde risico’s. Hiermee kan de werkgever de risico’s voor de werknemers en voor het bedrijf terugdringen en/ of beheersen. En daarmee kan dan ook het financiële risico worden beperkt. 

Onze aanpak

Onze arbodienst R-Partners kan u ondersteunen in de uitvoering en het toetsen van de RI&E en daarnaast het opstellen van een plan van aanpak. 

Beroepsziektes

‘Ziekte ten gevolge van het werk of de werkomstandigheden’ 

Jaarlijks worden er een groot aantal werknemers ziek door hun werk. Een beroepsziekte wordt gedefinieerd als een ziekte het gevolg is van ‘een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de werkomstandigheden’. Deze beroepsziekten ontstaan vaak na langdurige blootstelling aan arbeidsrisico’s of langere tijd na blootstelling in het verleden. Wanneer een beroepsziekte wordt vermoed, is het belangrijk om te bepalen of de aandoening/ziekte een relatie heeft met het werk. Sommigen raken door hun werk zelfs arbeidsongeschikt. De meest voorkomende beroepsziekten onder werkenden zijn psychische aandoeningen, zoals burn-out en depressie, en aandoeningen aan het bewegingsapparaat, zoals rugklachten en klachten aan armen, nek en schouders.